PERSONAL COACHING

 

 

Aanpak

In de eerste sessie van een coaching traject worden uw problemen of hulpvraag in kaart gebracht, waarbij wordt onderzocht wanneer de problemen ontstaan zijn en of zij vooral situationeel of meer structureel van aard zijn. Tevens wordt relevante informatie uit uw levensgeschiedenis (positie in uw gezin van herkomst, identiteitsontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling, beroepsontwikkeling) gebruikt. Daarna kan een plan van aanpak geformuleerd worden, waarbij handvatten geboden worden om uw probleem aan te pakken en te reduceren, of om te leren er anders mee om te gaan (andere keuzes maken bijvoorbeeld) of om te leren een en ander beter te accepteren (als zaken onomkeerbaar zijn). Die handvatten kunnen bestaan uit concrete en praktische adviezen, maar kunnen ook gericht zijn op het vergroten van introspectie en op het verkrijgen van meer inzicht in uw eigen persoonlijkheidsdynamiek, met alle sterke en kwetsbare facetten daarvan. Meer zelfinzicht leidt tot het voorkomen van disfunctionele herhalingen in interpersoonlijke relaties, of dat nu het contact met collegae, leidinggevenden, autoriteiten, medewerkers, buren, vrienden of de partnerrelatie betreft. 

 

De werkwijze is pragmatisch, doelgericht en directief van aard. Resultaat van het coachingstraject is dat uw denken, voelen en handelen beter op elkaar afgestemd worden, zodat een sterkere innerlijke balans ontstaat. Van de cliënt wordt een gemotiveerde en actieve houding verwacht, en bereidheid tot zelfonderzoek.

 

Werk gerelateerd of privé?

Bij personal coaching wordt vaak gedacht aan problemen in de werksituatie. Dat kan inderdaad een goede reden zijn om hulp te gaan zoeken, maar het kan ook zijn dat de problemen zich juist meer in de privé sfeer voordoen en van daaruit doorwerken op uw effectiviteit of productiviteit in het werk. Ook dan kan coaching een passend aanbod bieden. In de praktijk blijkt overigens dat problemen in de werksfeer ook vaak terugkomen in andere levensgebieden, en hun oorsprong buiten het werk hebben.

 

Met welke klachten of problemen kan ik terecht?

* problemen in de werksfeer (bijvoorbeeld conflicten met leidinggevenden, problemen bij het aansturen van teams, uw eigen positie en rol in vergaderingen, onderpresteren op grond van persoonlijke issues, onzekerheid)

 

* faalangst en presentatie angst, angst voor groepen, podiumangst (musici, acteurs, dansers)

 

* omgaan met verlies of rouw (bijvoorbeeld verlies van baan en inkomen, van gezondheid, van vitaliteit, of verlies van dierbaren door scheiding of door overlijden)

 

* zingevingsvraagstukken

 

* wat te doen na mijn pensioen?

 

* eenzaamheid en sociaal isolement

 

* studiestagnatie en motivationele problemen

 

* keuzestress

 

* verstoorde energiebalans en (dreigende) burn-out

 

Staat uw probleem er niet bij? Aarzel dan niet en neem contact op om te overleggen of personal coaching voor u toch een goed traject kan zijn.

 

Wat is het verschil tussen personal coaching en psychotherapie?

Psychotherapie is een behandeling die voor een breed scala van psychische problemen ingezet kan worden, waarbij de behandelaar gekwalificeerd moet zijn en in het BIG-register van de overheid moet staan ingeschreven. Bij die psychische problemen moet het gaan om psychiatrische diagnosen, dat wil zeggen dat de klachten voldoen aan de criteria die in de DSM V zijn opgenomen voor bijvoorbeeld stemmingsstoornissen (depressie), angststoornissen (paniekklachten of pleinvrees), eetstoornissen (anorexia nervosa, boulimia), somatisatiestoornissen, persoonlijkheidsstoornissen etc. Het betreft dan diagnosen die vallen onder de verzekerde zorg van uw basisverzekering, en waarvoor een verwijzing van uw huisarts naar een gekwalificeerde psychotherapeut in de specialistische GGZ noodzakelijk is.

In regel gaat het dan om langer bestaande problemen, vaak gelaagd en complex van aard, met veelal een oorsprong in de persoonlijkheidsstructuur of de vroege jeugd.

 

Bij personal coaching is er geen sprake van een diagnose in psychiatrische zin (en is er dus ook geen verwijzing van uw huisarts nodig) maar gaat het wel om problemen die op eigen kracht niet verdwijnen of hanteerbaar worden. Deze problemen vallen dus ook buiten de verzekerde zorg, vandaar dat u bij coaching geen beroep kunt doen op vergoeding door uw zorgverzekeraar en de kosten van de coaching sessies zelf moet betalen. Indien de coaching vraag vanuit de werkgever aangeboden wordt, is er meestal een budget beschikbaar om een aantal coaching sessies aan te gaan. Zie verder onder Kosten.

 

Naast deze belangrijke verschillen in afbakening van de problemen en de financiering daarvan zijn er ook inhoudelijke verschillen: bij coaching gaat het in regel om kortdurende trajecten (bijvoorbeeld 5 à 10 sessies), vaak in tijd wat meer gespreid (bijvoorbeeld eenmaal per drie weken een afspraak) en met een duidelijk focus dat aansluit bij uw hulpvraag.

 

Overeenkomsten zijn er ook, zeker als de coaching door een psychotherapeut uitgevoerd wordt. Zo zal altijd gekeken worden naar de onderliggende dynamiek van uw klachten, zal waar nodig aandacht besteed kunnen worden aan traumatische ervaringen in het verleden (langdurig gepest zijn, buitengesloten zijn, migratie) en zal een veilige setting geboden worden, met respect voor uw grenzen, waarin uw privacy gewaarborgd blijft en er ruimte ontstaat om op een open, niet veroordelende wijze te exploreren wat er ten grondslag ligt aan de problematiek.